EFS

Człowiek - najlepsza inwestycja

Szkolenia EFS

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zapytanie ofertowe 5/2012/ Czas na Urząd Przyjazny Interesantom

Bydgoszcz, 04.10.2012

I. NAZWA I ADRES:

Prospero Business Training s.c. Ewa Polańska, Prospero Business Training Sp z o.o, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Oddział w Bydgoszczy, ul. Cicha 63, 85-650 Bydgoszcz

II.1 OKREśLENIE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

Kursy językowe, zakup podręczników, dostęp do platformy e- learningowej na rzecz 31 uczestników projektu „Czas na Urząd Przyjazny Interesantom”. Kurs realizowany będzie w terminie między listopadem 2012r. a sierpniem 2013r. w województwie wielkopolskim. Zamówienie dotyczy szkoleń w Chodzieży, Wyrzysku, Krajence, Szamocinie, Margoninie w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Poddziałanie 5.2.1

 • Usługi edukacyjne i szkoleniowe – kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 80000000-4
 • Usługi szkoleniowe - kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 80500000-9
 • Oferowanie kursów językowych - kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 80580000-3

II.2 OKREśLENIE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA- szczegóły:

 • usługi przeprowadzenia kursu języka angielskiego wraz z dostępem do platformy elearningowej między zajęciami dla każdego uczestnika dla 31 uczestników projektu w Chodzieży, Krajence, Szamocinie, Wyrzysku, Margoninie w ilości po 80 h lekcyjnych dla osoby. Liczba grup 9-10 grup (3-4 grupy w Chodzieży, 1 w Margoninie, 2 w Szamocinie, 2 w Krajence, 1 w Wyrzysku ) 2-4 osobowych. Łącznie 720- 800 h lekcyjnych.
 • zakupu niezbędnych podręczników do nauki języka w trakcie w/w kursu w ilości 31 szt.

II. 3 CZAS TRWANIA ZAPYTANIA: Zakończenie: 19.10.2012

III.1 WARUNKI UDZIAŁU - do złożenia oferty mogą przystąpić wykonawcy którzy:

 • a) w przypadku: usługi przeprowadzenia kursu języka angielskiego prowadzą działalność gospodarczą w zakresie nauki języka angielskiego przynajmniej 5 lat i delegują do nauczania w w/w kursie lektorów z minimum 5 letnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego i stosownym wykształceniem w tej dziedzinie lub osoby fizyczne posiadające udokumentowane nauczanie języka angielskiego przynajmniej 5 lat i stosowne wykształcenie w tej dziedzinie.

Kryteria jakie powinna spełniać usługa przeprowadzenia kursu języka angielskiego:

 1. zapewnienie wykwalifikowanych lektorów języka angielskiego ( minimum 5 letnie doświadczenie w nauczaniu, stosowne dyplomy, certyfikaty).
 2. zapewnienie ciągłości zajęć - 1 raz w tygodniu po 2 h lekcyjne dla każdej grupy w godzinach pracy- od godziny 8.00-15.00 (terminy i godziny do uzgodnienia).
 3. przygotowanie testu początkowego dla uczestników, kwalifikującego do grupy początkującej, średniozaawansowanej, zaawansowanej.
 4. dopilnowanie aby uczestnicy kursy podpisywali na zajęciach listy obecności dostarczone przez organizatora.
 5. informowanie na bieżąco( mailowo) organizatora o nieobecności uczestnika na zajęciach.
 6. przeprowadzenie testu końcowego, sprawdzającego poziom wiedzy.
 7. wydanie certyfikatów potwierdzających udział w kursie.

III. 2 WARUNKI - informacje dodatkowe

Oferta musi zawierać

 • Podstawowe informacje o Oferencie (pełną nazwę, adres, numery telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej oraz dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej);
 • Proponowaną ofertę
 • Cenę oferty przedstawioną, jako cena brutto (załącznik 1):
  • a) w przypadku: usługi przeprowadzenia kursu języka angielskiego wraz z dostępem do platformy e-learningowej - cena brutto za przygotowanie i przeprowadzenie 1 godziny lekcyjnej kursu języka angielskiego dla grupy 2-4 osobowej
  • b) w przypadku: zakupu niezbędnych podręczników do nauki języka angielskiegocena brutto - cena brutto za 1 komplet podręczników do nauki języka angielskiego
 • Załącznik 3

Do postępowania dopuszczone zostaną wszystkie oferty dotyczące całości zamówienia tj. kursu języka angielskiego + zakupu podręczników
Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze oferty/ofert do 21 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że budżet projektu ma ustalone koszty na cały okres trwania projektu. Zamawiający dysponuje określonym budżetem na realizację projektu i jeżeli żadna z ofert nie będzie niższa lub równa przewidzianemu na tą usługę budżetowi to procedura ofertowa nie zostanie rozstrzygnięta i Zamawiający ponownie rozpocznie postępowanie ofertowe.

Oferent przystępujący do złożenia oferty zobowiązuje się w przypadku wygrania zapytania do podpisania umowy o współpracy stanowiącej załącznik 2 do oferty

IV. Kryteria i ocena ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane są pod uwagę dwa kryteria oceny ofert o następujących wagach:

a) w przypadku: usługi przeprowadzenia kursu języka angielskiego wraz z dostępem do platformy e- learningowej

1) Kryterium cenowe = Cena oferty tj. cena brutto za przygotowanie i przeprowadzenie 1 godziny lekcyjnej kursu języka angielskiego dla grupy 2-4 osobowej - możliwość otrzymania max 70 pkt.

Ocena punktowa poszczególnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób:
Liczba punktów danej oferty = (cena najniższej oferty / cena w ofercie badanej) * 70

Maksymalną ocenę – 70 pkt. w kryterium cenowym otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione według powyższego wzoru.

2) Kryterium jakościowe – spełnienie wymogów postawionych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym:

 • opis oferty przez Oferenta (delegowana kadra, doświadczenie, metody prowadzenia zajęć, dostęp do platformy e-learningowej (opis, zasady) – możliwość otrzymania max 10 pkt.
 • udokumentowane doświadczenie przy realizacji minimum 2 kursów języka angielskiego dofinansowanych w ramach POKL (jako lider projektu bądŸ jako podwykonawca) - 10 punktów
 • minimum 2 referencje potwierdzające należyte wykonanie usługi prowadzenia kursu języka angielskiego dla JST - 10 punktów

Możliwość otrzymania łącznie 30 punktów.

Ocena łączna stanowi sumę ocen częściowych uzyskanych w ramach kryteriów wskazanych w zapytaniu: Oa = (1 + 2)

W przypadku złożenia ofert nie spełniających wszystkich kryteriów jakościowych bądŸ budzących wątpliwości w opisie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji po bezpośrednim spotkaniu z oferentami w celu zweryfikowania kryterium jakościowego.

b) w przypadku: zakupu niezbędnych podręczników do nauki języka angielskiego

1) Kryterium cenowe = Cena oferty tj. cena brutto za 1 komplet podręczników do nauki języka angielskiego- możliwość otrzymania max 70 pkt.

Ocena punktowa poszczególnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób:
Liczba punktów danej oferty = (cena najniższej oferty / cena w ofercie badanej) * 70

Maksymalną ocenę – 70 pkt w kryterium cenowym otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione według powyższego wzoru.

2) Kryterium jakościowe – wartość merytoryczna podręczników – możliwość otrzymania max 30 pkt.

Ocena łączna stanowi sumę ocen częściowych uzyskanych w ramach kryteriów wskazanych w zapytaniu: Ob= (1 + 2)

W przypadku złożenia ofert nie spełniających wszystkich kryteriów jakościowych bądŸ budzących wątpliwości w opisie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji po bezpośrednim spotkaniu z oferentami w celu zweryfikowania kryterium jakościowego.

Do realizacji usługi wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę łączną końcową (OK):

OK = Oa + Ob


V. Sposób złożenia oferty

Ofertę wraz z podpisanym załącznikiem 1 i 3 należy przesłać drogą elektroniczną na adres: ania@prospero.com.pl

W trakcie przygotowania oferty Oferent ma prawo zgłaszać pytania .Pytania mogą być kierowane do Pani Anny Rusek-Krzemień na adres: ania@prospero.com.pl lub telefonicznie 507 132 069

VI

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 • b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 • c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli

VII. Integralną częścią zapytania stanowią załączniki:

 1. Załącznik 1 - Kalkulacja cenowa
 2. Załącznik 2 - Wzór umowy zawieranej z Oferentem
 3. Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych między oferentem a zamawiającym
Zobacz archiwum:

Zapytanie ofertowe 4/2012/

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego