EFS

Człowiek - najlepsza inwestycja

Szkolenia EFS

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zapytanie ofertowe 4/2012/ Czas na Urząd Przyjazny Interesantom

Bydgoszcz, 06.08.2012


I. NAZWA I ADRES:

Prospero Business Training s.c. Ewa Polańska, Prospero Business Training Sp z o.o, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Oddział w Bydgoszczy, ul. Cicha 63, 85-650 Bydgoszcz


II.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

-Szkolenia, opracowanie procedur z metod windykacji oraz dostawa i instalacja oprogramowania do Urzędu Gminy Chodzież dotyczących rozbudowy systemów Poboru, Windykacji Podatków i Opłat,

-Szkolenia, opracowanie procedur z metod windykacji oraz dostawa i instalacja oprogramowania do Urzędu Miasta i Gminy Krajenka dotyczących rozbudowy systemów Poboru, Windykacji Podatków i Opłat,

-Szkolenia, opracowanie procedur z metod windykacji oraz dostawa i instalacja oprogramowania do Urzędu Miasta Margonin dotyczących rozbudowy systemów Poboru, Windykacji Podatków i Opłat,

-Szkolenia, opracowanie procedur z metod windykacji oraz dostawa i instalacja oprogramowania do Urzędu Miasta i Gminy Szamocin dotyczących rozbudowy systemów Poboru, Windykacji Podatków i Opłat,

- Szkolenia, opracowanie procedur z metod windykacji oraz dostawa i instalacja oprogramowania do Urzędu Miasta w Wyrzysku dotyczących rozbudowy systemów Poboru, Windykacji Podatków i Opłat.

W projekcie "Czas na Urząd Przyjazny Interesantom" ( CPV 71621000-7, 72246000-1, 72212610-8, 72263000-6, 30211000-1, 80500000-9) realizowanego w terminie między styczniem 2012r. a grudniem 2013r. w województwie wielkopolskim.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Poddziałanie 5.2.1


II.2 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zapytania:

Zamówienie dotyczy:

- Szkoleń, opracowania procedur z metod windykacji oraz dostawy i instalacji oprogramowania do Urzędu Gminy Chodzież dotyczących rozbudowy systemów Poboru, Windykacji Podatków i Opłat ( według specyfikacji stanowiącej załącznik nr. 4 niniejszego zapytania),

- Szkoleń, opracowania procedur z metod windykacji oraz dostawy i instalacji oprogramowania do Urzędu Miasta i Gminy Krajenka dotyczących rozbudowy systemów Poboru, Windykacji Podatków i Opłat ( według specyfikacji stanowiącej załącznik nr. 4 niniejszego zapytania),

- Szkoleń, opracowania procedur z metod windykacji oraz dostawy i instalacji oprogramowania do Urzędu Miasta Margonin dotyczących rozbudowy systemów Poboru, Windykacji Podatków i Opłat ( według specyfikacji stanowiącej załącznik nr. 4 niniejszego zapytania),

-Szkoleń, opracowania procedur z metod windykacji oraz dostawy i instalacji oprogramowania do Urzędu Miasta i Gminy Szamocin dotyczących rozbudowy systemów Poboru, Windykacji Podatków i Opłat ( według specyfikacji stanowiącej załącznik nr. 4 niniejszego zapytania),

-Szkoleń, opracowania procedur z metod windykacji oraz dostawy i instalacji oprogramowania do Urzędu Miasta w Wyrzysku dotyczących rozbudowy systemów Poboru, Windykacji Podatków i Opłat ( według specyfikacji stanowiącej załącznik nr. 4 niniejszego zapytania).


III CZAS TRWANIA ZAPYTANIA: Zakończenie: 22.08.2012 do godziny 15.00
(liczy się data wpływu lub dostarczenia do biura projektu w Bydgoszczy)


IV WARUNKI:

Oferta musi zawierać:

 • Podstawowe informacje o Oferencie (pełną nazwę, adres, numery telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej oraz dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
 • Proponowaną ofertę wraz z opisem doświadczenia oferenta w zakresie takich samych lub podobnych zleceń i wraz z ewentualnymi referencjami.
 • Cenę oferty przedstawioną, jako cena brutto za dostawę i instalację oprogramowania w 5 JST według specyfikacji zawartej w załączniku 4 niniejszego zapytania
 • Cena oferty winna być przedstawiona w załączniku nr.1 do zapytania
 • Załącznik 3 zapytania
 • Podpisany załącznik 4 do zapytania wraz z wypełnioną kolumną cenową częściową, która będzie się składała na cenę łączną podaną w załączniku 1 do oferty

Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

Do postępowania dopuszczone zostaną wszystkie oferty dotyczące całości zamówienia. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający zawiadomi Oferentów mailowo lub telefonicznie o wyborze oferty do 20 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że budżet projektu ma ustalone koszty na cały okres trwania projektu. Zamawiający dysponuje określonym budżetem na realizację projektu i jeżeli żadna z ofert nie będzie niższa lub równa przewidzianemu na tą usługę budżetowi to procedura ofertowa nie zostanie rozstrzygnięta i Zamawiający ponownie rozpocznie postępowanie ofertowe.


V. Kryteria i ocena ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane są pod uwagę dwa kryteria oceny ofert o następujących wagach:

a) Kryterium cenowe = Cena oferty tj. cena brutto za przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej przed wdrożeniem systemu poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych w 5 JST z województwa wielkopolskiego - możliwość otrzymania max. 55 pkt.

Ocena punktowa poszczególnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób:
Liczba punktów danej oferty = (cena najniższej oferty / cena w ofercie badanej) * 55

Maksymalną ocenę - 55 pkt w kryterium cenowym otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione według powyższego wzoru.

b) Kryterium jakościowe - oprócz spełnienia wymogów postawionych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym brane będą pod uwagę dodatkowe informacje, które wpływają na kryterium jakościowe - opis oferty przez Oferenta:

 • opis doświadczenia oferenta w zakresie takich samych lub podobnych zleceń - max.5 punktów:
 • pisemne referencje w zakresie takich samych lub podobnych zleceń realizowanych dla JST ( od 1 do 3 referencji) - 5 punktów
 • pisemne referencje w zakresie takich samych lub podobnych zleceń realizowanych dla JST ( powyżej 3 referencji) - 15 punktów
 • udokumentowane przychody netto powyżej 1.000.000 zł za rok 2011 - 10 punktów
 • podpisane i zrealizowane w roku 2011 umowy na kwotę powyżej 100.000 zł netto (1 umowa) - 5 punktów
 • podpisane i zrealizowane w roku 2011 umowy na kwotę powyżej 100.000 zł netto (2 umowy lub więcej) - 15 punktów
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli dostępu na poziomie przynajmniej "poufne" - 10 punktów

Możliwość otrzymania łącznie max 45 pkt. Kryterium oceniane na podstawie opisu oferty od oferenta i dostarczenia referencji lub w przypadku wątpliwości zamawiającego w trakcie bezpośredniej lub telefonicznej rozmowy.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ocenę łączną (O).Ocena łączna stanowi sumę ocen częściowych uzyskanych w ramach kryteriów wskazanych w zapytaniu: O = a + b.

W przypadku złożenia ofert nie spełniających wszystkich kryteriów jakościowych bądĹş budzących wątpliwości w opisie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji po bezpośrednim spotkaniu z oferentami w celu zweryfikowania kryterium jakościowego.


VI. Sposób złożenia oferty

Ofertę wraz z załącznikiem 1 oraz załącznikiem 3 i 4 należy przesłać lub dostarczyć osobiście w wymaganym terminie na adres:

Prospero Business Training s.c.
ul. Cicha 63
85- 650 Bydgoszcz

Z dopiskiem dotyczy zapytania ofertowego 4/2012/ Czas na Urząd Przyjazny Interesantom

Oferty przesłane bez w/w załączników nie będą brane pod uwagę.

Oferent przystępujący do złożenia oferty zobowiązuje się w przypadku wygrania zapytania do podpisania umowy o współpracy stanowiącej załącznik 2 do oferty.

W trakcie przygotowania oferty Oferent ma prawo zgłaszać pytania. Pytania mogą być kierowane na adres mailowy: ewa@prospero.com.pl

Wykonawca ponosi pełne ryzyko w związku z doręczeniem oferty.
Wszelkie koszty z przygotowaniem i dostarczeniem oferty obciążają Oferenta.

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 • b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 • c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli

VII. Integralną częścią zapytania stanowią załączniki:

 1. Załącznik 1 - Kalkulacja cenowa
 2. Załącznik 2 - Wzór umowy zawieranej z Oferentem
 3. Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych między oferentem a zamawiającym
 4. Załącznik 4 - Specyfikacja zamówienia
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego