Człowiek - najlepsza inwestycja

cykl szkoleń dla osób pracujących

Zasady rekrutacji:
 1. Rekrutacja w drugiej edycji szkoleń "Lider Sprzedaży" będzie odbywała się w dwóch etapach:
  1. I etap od 16 września 2011 r. do 19 grudnia 2011 r. obejmuje:
   • a) zbieranie formularzy zgłoszeniowych do 25 listopada 2011 dla kobiet i do 16 grudnia 2011r dla mężczyzn
   • b) ocena ich pod kątem spełnienia wymagań formalnych do 16 grudnia 2011r
   • c) od dnia 19 grudnia 2011r powiadomienie o wynikach I etapu rekrutacji osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przesłanie drogą mailową dokumentów rekrutacyjnych osobom zakwalifikowanym
  2. II etap rekrutacji rozpoczyna się 2 stycznia 2012r i trwa do momentu zrekrutowania odpowiedniej ilości kobiet i mężczyzn na poszczególne miasta (Katowice, Gliwice i Bielsko Białą), nie później niż do 10 stycznia 2012r.
   Obejmuje:
   • a) przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych
    • decyduje kolejność nadsyłania kompletnych i prawidłowo wypełnionych dokumentów,
    • w przypadku dużej ilości zgłoszeń w danym dniu, decydować będzie kolejność wpisania, korespondencji do wewnętrznej pocztowej książki odbiorczej, przed otwarciem koperty,
    • decyduje data stempla pocztowego, która nie może być wcześniejsza niż 2 stycznia 2012r,
   • b) utworzenie listy rezerwowej

  Rekrutację prowadzi Biuro Projektu znajdujące się w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, pokój B.2.66 przy czym maile i telefony należy kierować pod adres: karolina@prospero.com.pl, tel: 508 197 295.
 2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z procesem ustanowionym w projekcie oraz polityką równych szans kobiet i mężczyzn. Rekrutacja na drugą edycję szkoleń projektu Lider Sprzedaży obejmować będzie łącznie 43 osoby, w tym 23 mężczyzn i 20 kobiet w grupach liczących od 14 do 19 osób w każdym z 3 miast.
 3. Beneficjent Projektu zastrzega, że w przypadku 3 krotnego przekroczenia liczby chętnych na daną edycję, zbieranie formularzy rekrutacyjnych może zostać zakończone. Informacja o tym pojawi się na stronie Beneficjenta Projektu www.prospero.com.pl
 4. O zakwalifikowaniu uczestników do grupy na jedno z trzech miast (Katowice, Gliwice, Bielsko-Biała) decydować będzie odległość od tego miasta do miejsca jego zamieszkania. Do danego miasta zostaną zakwalifikowane osoby zamieszkujące w jego najbliższej odległości. Jeżeli komuś zależy na udziale w szkoleniu w konkretnym mieście- musi to zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym lub poinformować organizatora telefonicznie lub mailowo. O zakwalifikowaniu uczestnika do wybranej przez niego grupy decyduje Kierownik Projektu.
 5. Beneficjent projektu zapewnia uczestnikom w trakcie kursu sprzedażowego obiad, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe podczas zajęć oraz nocleg, kolację i śniadanie dla osób uprawnionych do noclegu (osoby spoza Katowic/Gliwic/Bielska-Białej).W przypadku większej ilości osób uprawnionych i chętnych do skorzystania z noclegu niż zakłada to budżet projektu, decyduje większa odległość między miejscem zamieszkania a miejscem szkolenia.
 6. Ustalenie listy podstawowej i rezerwowej uczestników jest ostateczne i od decyzji Beneficjenta Projektu nie przysługuje kandydatom odwołanie. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów z listy rezerwowej podejmuje Kierownik Projektu.
 7. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z następujących etapów:
  • a) osoba, która chce uczestniczyć w projekcie, spełniająca wymagania określone w §1 (kryteria uczestnictwa) proszona jest o telefoniczny lub mailowy kontakt z Biurem Projektu w celu otrzymania formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy można pobrać również ze strony Dokumenty Aplikacyjne. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy odesłać na adres e-mail karolina@prospero.com
  • b) do dnia 25 listopada 2011r. w/w formularze zostaną zweryfikowane pod względem formalnym
  • c) dnia 2 grudnia 2011r. zostaną ogłoszone wyniki I etapu rekrutacji. Osoby zakwalifikowane i niezakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomione o tym fakcie mailowo oraz do osób zakwalifikowanych wykonany zostanie jednokrotnie telefon.
  • d) do osób zakwalifikowanych do II etapu zostaną przesłane drogą elektroniczną wymagane dokumenty rekrutacyjne, które należy dostarczyć pocztą od dnia 2 stycznia 2012r, na adres Biura Projektu:
   Prospero Business Training  s.c. Ewa Polańska,
   Prospero Business Training Sp. z o.o.
   ul. Mickiewicza 29, pokój B.2.66,
   40-085 Katowice
  • e) osoba zakwalifikowana do uczestnictwa zostanie zobowiązana do podpisania i dostarczenia najpóźniej do dnia 10 stycznia 2012, następujących dokumentów:
   • Umowy
   • Zał nr 1 - regulaminu projektu
   • Zał nr 2 -oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   • Zał nr 3 - formularza danych PEFS
   • Zał nr 4 - deklaracji uczestnictwa
   • Zał nr 5 - zaświadczenia o zatrudnieniu uczestnika
   • Zał nr 6 - ksera dowodu osobistego

   Wszystkie dokumenty należy wypełnić z datą od 2 stycznia 2012r.

  • f) osoby, które spełniają kryteria a nie zostały przyjęte do projektu z powodu braku miejsc, wpisane zostaną na listę rezerwową, zostaną też poinformowane telefonicznie i mailowo o zakwalifikowaniu ich do listy rezerwowej uczestników,
  • g) w przypadku rezygnacji lub wykreślenia uczestnika lub uczestnika/uczestniczki, znajdującej się na liście podstawowej, osoby znajdujące się kolejno na liście rezerwowej, otrzymują propozycję przystąpienia do udziału w projekcie.