Metodologia działania w ramach projektu

Poniżej przedstawiamy możliwe opcje działań w ramach projektu rozwojowego. Ich zakres i sposób realizacji zostanie doprecyzowany w ramach dalszych ustaleń.

Proponowane metody badania potrzeb:

 • Ankieta ewaluacyjna – wypełniona przed I szkoleniem, w trakcie cyklu i po jego zakończeniu, określająca subiektywne potrzeby rozwojowe, pozwalająca na wyznaczanie celów rozwojowych i ocenę postępów w ich realizacji.
 • Rozmowy bezpośrednie z uczestnikami (indywidualne lub grupowe), pozwalające zebrać informacje o ich subiektywnych potrzebach, poznać obszary, które nastręczają trudności
 • Rozmowy bezpośrednie z przełożonymi uczestników i działem HR
 • Testy wiedzy – określające poziom znajomości określonych narzędzi i technik

Programy merytoryczne

Zazwyczaj we wstępnej ofercie przedstawiamy bloki merytoryczne, które mogą stanowić bazę w komponowaniu programów szkoleniowych dla grupy. Proszę traktować je jako wstępne propozycje. Mogą one być rozszerzone o dodatkowe treści i zagadnienia, które okażą się zasadne i potrzebne.

 • Po każdym szkoleniu przygotowujemy raport zawierający:
  • charakterystykę grupy i diagnozę jej stanu początkowego oraz końcowego
  • analizę SWOT grupy – opis mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń
  • podsumowanie zajęć oraz sugestie związane z dalszym rozwojem
 • Doświadczenia i wnioski z pierwszych szkoleń, będą uwzględnione w doprecyzowaniu kolejnych. W zależności od potrzeb uczestników możliwa jest elastyczna modyfikacja założeń programowych.
 • Między szkoleniami proponujemy przydzielenie uczestnikom konkretnych zadań do wykonania między spotkaniami, które będą elementem wzmacniającym wdrażanie poznawanych treści i umiejętności.
  Zadania mogą mieć formę „autotreningu”, gdzie uczestnicy otrzymają 1 zadanie na 1 dzień - rozwijające umiejętności obserwacji, samoświadomości, rozpoznawania typologii poznanej na zajęciach. Elementem ułatwiającym autotrening jest przygotowany dla uczestników zeszyt ćwiczeń.
 • Po każdym ze szkoleń uczestnicy będą mieli możliwość kontaktu i konsultacji – mailowych lub telefonicznych z trenerami.
 • Dodatkowo uczestnicy będą rozwiązywać zadania, które będziemy zbierać nie tylko przed projektem, ale także w czasie szkoleń w banku case’ów.
 • Uczestnicy mogą także uczestniczyć w indywidualnych sesjach coachingowych.

Metody szkoleniowe

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Około 30 % czasu zajmuje omówienie przez trenera danego zagadnienia. Pozostałe 70% czasu jest przeznaczone na przećwiczenie przez uczestników poznanych umiejętności.

Każdy z omawianych punktów związany jest z ćwiczeniami, pozwalającymi na praktyczne opanowanie omawianych treści. Ćwiczenia prowadzone są w małych grupkach, poprzedzane prezentacjami, a na koniec omawiane – tak, by uczestnicy otrzymywali istotne dla korekty swoich zachowań informacje zwrotne.

W czasie realizacji zajęć i całego projektu wykorzystujemy m. in. następujące metody pracy:

 • Elementy seminarium
 • Ćwiczenia praktyczne w małych grupach
 • Interaktywne gry symulacyjne w małych grupach
 • Analiza konkretnych przypadków
 • Wspólna dyskusja (technika „burzy mózgów”)
 • Strategiczne i systemowe gry symulujące funkcjonowanie Firmy
 • Case study – indywidualnie dopasowane do grupy uczestników, odnoszące się do sytuacji, z jakimi spotykają się na co dzień
 • Praca z kamerą video