Człowiek – najlepsza inwestycjaŁódź, dnia 15.07.2013 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013/ Aktywny Senior
dotyczące realizacji usługi szkoleniowej o wartości przekraczającej 14 tys. EUR
w oparciu o zasadę konkurencyjności

Zamawiający:

Prospero Business Training s.c. Ewa Polańska, Prospero Business Training Sp z o.o, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Oddział w Łodzi, ul. Łagiewnicka 54/56 bud. B, lok.508, 91-463 Łódź


Prospero Business Training s.c. Ewa Polańska, Prospero Business Training Sp z o.o. zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na realizację kursów komputerowych ECCC realizowanych w ramach Projektu „Aktywny Senior”, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX –Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 – Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałania – 9.6.2 – Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

1. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja kursów informatycznych dla 60 osób pracujących, w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego.
Kryteria pierwszeństwa do udziału w projekcie mają osoby bez umiejętności i doświadczenia w obsłudze urządzeń cyfrowych i posługiwania się językiem angielskim, z wykształceniem maksymalnie zasadniczym zawodowym, zamieszkujące na terenach wiejskich. Jako pierwsze do projektu przyjmowane będą kobiety.

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia innych europejskich systemów certyfikacji kompetencji informatycznych (np. ECDL) w formie aneksu do umowy z Wykonawcą

2. Zakres rzeczowy usługi

Zapytanie dotyczy realizacji kursów informatycznych /kod CPV: 80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego/. Łącznie wsparciem należy objąć grupę 60 osób- Szkolenie ECCC/ECDL z zakresu Technologii Informacyjnych ICT- 6 grup szkoleniowych x 10 osób/grupa: 60 spotkań x 2 h=120 godz./grupa. W sumie 720 godzin kursów.

W ramach oferowanej usługi należy zapewnić:

a) Trenerów, którzy przeprowadzą łącznie 720 godzin kursów w ramach 6 grup szkoleniowych (120 godzin na grupę). Trenerzy muszą spełniać następujące wymagania:

 • 3 lata doświadczenia, w ciągu ostatnich 4 lat, w zawodach powiązanych z technologiami informatycznymi.
 • co najmniej 60 godzin doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu technologii informatycznych
 • Wykształcenie wyższe
 • Uprawnienia do prowadzenia szkoleń ICT w standardzie ECCC/ECDL

b) Materiały szkoleniowe (publikacje, płyty CD, skrypty, notesy, przybory do pisania itp.) w przeliczeniu na komplety dla każdego uczestnika, łącznie 60 kompletów. Dla każdego modułu zostaną przygotowane osobne materiały szkoleniowe, które powinny być oznaczone zgodnie z wymogami POKL, tzn. zawierać logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, flagę Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informację o współfinansowaniu. Wzory materiałów szkoleniowych Zamawiającego dostarczy Wykonawcy na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

c) Sale komputerowe, celem realizacji 720 godzin kursów na rzecz 60 uczestników, spełniające poniższe wymagania:

 • wyposażenie w średnio 10 (odpowiednio do liczebności danej grupy) stanowisk komputerowych z licencjonowanym oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia kursów komputerowych będących przedmiotem niniejszego zapytania, nieograniczony dostęp do Internetu, sprzęt multimedialny, projektory, flipcharty, itp.
 • miejsca, w których realizowane będą szkolenia powinny być odpowiednio oznaczone logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL z dnia 4 lutego 2009 roku.

d) Możliwość przystąpienia do egzaminów zewnętrznych dla 60 osób, w tym 6 egzaminów cząstkowych dla każdego uczestnika po zakończeniu każdego modułu – łącznie 360 egzaminów cząstkowych. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować egzamin w certyfikowanej jednostce egzaminacyjnej.

e) Wykonawca winien jest zapewnić taki system przekazywania wiedzy, który umożliwi przystąpienie do certyfikacji ECCC na poziomie B/ ECDL Core i uzyskanie pozytywnego wyniku tego egzaminu.

f) W ramach przeprowadzonych egzaminów Wykonawca wręczy certyfikaty ECCC na poziomie B/ ECDL Core dla osób, które uzyskają pozytywny wynik egzaminów.


Informacje dodatkowe:

a) Jako godzinę szkoleniową należy rozumieć pełną godzinę lekcyjną - 45 minut zajęć;

b) W ramach jednego dnia szkoleniowego zajęcia trwać mogą maksymalnie 2 godziny szkoleniowe dziennie.

c) Zajęcia będą prowadzone po godzinach pracy uczestników szkoleń, według harmonogramu sporządzonego w uzgodnieniu z Zamawiającym każdorazowo dla każdej z grup.

d) Na co najmniej 10 dni przed planowanymi zajęciami Wykonawca winien przedstawić CV osób mających prowadzić zajęcia, które spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu. Zamawiający ma prawo na prośbę beneficjentów projektu lub w przypadkach naruszenia przez trenera warunków umowy zażądać zmiany trenera, wówczas Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 3 dni przedstawić CV innego trenera dedykowanego do przeprowadzenia zajęć, a spełniającego warunki określone w niniejszym zapytaniu.

e) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i prowadzenia dokumentacji wykonanych usług na zasadach i w formie wskazanej przez Zamawiającego. Sporządzona dokumentacja powinna być odpowiednio oznaczona logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL z dnia 4 lutego 2009 roku.

f) Zakres tematyczny – w ramach każdego kursu zostaną przeprowadzone zajęcia z 6 modułów tematycznych:

I. Sprzęt i oprogramowanie komputerowe ICT-20h
Komputer i jego budowa, urządzenia peryferyjne, sieci komputerowe, system operacyjny, oprogramowanie.

II. Edycja dokumentów- 20h
Tworzenie, formatowanie, strukturyzacja i zarządzanie dokumentami, dostosowywanie edytora.

III. Obliczania arkuszowe-20h
Zarządzanie danymi w arkuszu i skoroszytach, analiza, formatowanie danych i zawartości, makropolecenia, dostosowanie aplikacji.

IV. Bazy danych-20h
Teoria, tworzenie bazy danych i manipulowanie danymi, realizacja kwerend, raporty.

V. Grafika biznesowa-20h
Formatowanie slajdów, kreatywna prezentacja, prezentacja interaktywna, dostosowanie prezentacji, współpraca Power Pointa z urządzeniami i innymi programami, bezpieczeństwo danych w prezentacji.

VI. Technologie informacyjno-komunikacyjne-20h
Przeglądarka internetowa, poczta elektroniczna, kanał RSS, komunikatory, rejestracja domen internetowych, hosting, grupy dyskusyjne, portale społecznościowe i czaty, konfiguracja serwera pocztowego, www, ftp.

3.Miejsce realizacji usługi

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić realizacje w/w wsparcia na obszarze całego województwa łódzkiego. Miejsce wykonania usługi będzie każdorazowo ustalane dla każdej grupy po jej zrekrutowaniu, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. Wykonawca powinien zapewnić możliwość równoczesnej realizacji szkoleń dla 6 grup szkoleniowych na w/w obszarze. Lokalizacje prowadzonych zajęć będą dostosowywane optymalnie do miejsca zamieszkania/pracy uczestników. W przypadku braku możliwości organizacji kursu we wskazanej lokalizacji Wykonawca winien wskazać co najmniej 2 lokalizacje alternatywne spełniające wymogi określone w niniejszym zapytaniu.

4. Okres realizacji usługi

Okres realizacji usługi rozpoczyna się z dniem podpisaniem umowy z Wykonawcą i mija 10.06.2014 roku. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi.

5. Wymagania wobec Oferentów

O realizację powyżej opisanej usługi mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które:

a) nie posiadają zaległości w uiszczaniu należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego;

b) prowadzą działalność szkoleniową zgodną z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, wypisem z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumentem zaświadczającym o rodzaju prowadzonej działalności;

c) dysponują wykwalifikowaną kadrą z doświadczeniem zgodnie z pkt. 2 a) niniejszego zapytania;

d) w ciągu ostatnich 15 m-cy przeszkoliły co najmniej 200 osób w ramach kursów komputerowych

e) w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 1 usługę lub projekt, który spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • okres realizacji usługi/projektu wynosił co najmniej 5 m-cy
 • przeszkolonych zostało co najmniej 50 osób
 • projekt lub usługi była współfinansowana ze środków UE bądź publicznych
 • wartość zamówienia wynosiła co najmniej 100 tys. PLN
 • projekt/usługa dotyczyła przeprowadzenia szkoleń informatycznych

f) nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

6. Warunki dodatkowe

Wykonawca, wybrany do realizacji usług, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe zobowiązany będzie na podstawie podpisanej umowy o współpracy dodatkowo do:

a) prowadzenia dokumentacji z realizacji wparcia zgodnie z wytycznymi przekazanymi w formie elektronicznej przez Zamawiającego na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć (m.in. dokumentacja związana z realizacją projektu finansowanego z EFS, POKL)

b) poddania się niezapowiedzianym kontrolom prowadzonym przez Zamawiającego lub Instytucję Pośredniczącą (w tym kontrolom przez nią zleconych) w miejscu prowadzenia wsparcia, obejmującym także wszelką wymaganą przez Zamawiającego dokumentację oraz kontroli przez inne instytucje na zlecenie, których Zamawiający realizuje projekt

c) Zamawiający oraz Instytucja Pośrednicząca mają prawo do wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowaną przez niego usługą w ramach projektu w okresie wskazanym w ustawie o rachunkowości, z zastrzeżeniem że dokumenty dotyczące pomocy publicznej Wykonawca zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat

d) prowadzenia zajęć w oparciu o zaplecze do tego właściwe przygotowane

e) przedstawienia na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć, lokalizacji (dokładny adres) pomieszczeń, w których będą odbywały się zajęcia

f) Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie osiągnięcia wskaźnika zdawalności na poziomie minimum 95%. Niniejszy wskaźnik będzie obliczony na podstawie liczby osób, które uzyskają certyfikat ECCC poziom B/ ECDL Core. W przypadku osiągnięcia wskaźnika zdawalności na poziomie niższym niż 95% Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zwrotu wszelkich kosztów, w tym korekt i kar finansowych nałożonych na Zamawiającego przez IP1/IP2 bądź inne instytucje uprawnione do kontrolowania Zamawiającego z powodu nie zrealizowania założonych wskaźników

g) Ponadto- wynagrodzenie za usługę Zamawiający zapłaci na podstawie cząstkowych faktur VAT wystawionych przez Zleceniobiorcę do 14 dni po zakończeniu każdego z modułów dla wszystkich 6 grup i po dostarczeniu kompletnej dokumentacji szkoleniowej (listy obecności, dzienniki zajęć, ankiety ewaluacyjne, protokoły odbioru materiałów szkoleniowych ) oraz po przeprowadzeniu wszystkich egzaminów cząstkowych zaplanowanych dla danej grupy i danego modułu

h) Płatność nastąpi w terminie 21 dni od wystawienia faktury. W przypadku braku środków na koncie Zamawiającego z powodu nie przelania transzy przez Instytucję pośredniczącą płatność nastąpi natychmiast po zaksięgowaniu środków na koncie Zamawiającego

7. Wymagane załączniki

Oferent/Wykonawca, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej usługi musi dołączyć do oferty następujące załączniki:

a) Kalkulacja cenowa - zał. 1 do oferty

b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym - zał. 2 do oferty

c) Oświadczenie o nie zaleganiu z należnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego- zał. 3 do oferty

d) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności - zał. 4 do oferty

e) Oświadczenie o posiadaniu wykwalifikowanej kadry gotowej do realizacji zlecenia, spełniającej wymagania opisane w pkt. 2 a) niniejszego zapytania- zał. 5 do oferty

f) Oświadczenie o ilości osób przeszkolonych w ramach kursów komputerowych w ciągu ostatnich 15 m-cy- zał. 6 do oferty

g) Oświadczenie o zrealizowaniu w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej jednej usługi lub projektu spełniającego łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • okres realizacji usługi/projektu wynosił co najmniej 5 m-cy
 • przeszkolonych zostało co najmniej 50 osób
 • projekt lub usługi była współfinansowana ze środków UE bądź publicznych
 • wartość zamówienia wynosiła co najmniej 100 tys. PLN
 • projekt/usługa dotyczy przeprowadzenia szkoleń informatycznych- zał. 7 do oferty

h) Oświadczenie o ilości osób przeszkolonych w ramach kursów komputerowych wraz z podaniem liczby osób, które zdały egzamin końcowy i uzyskały certyfikat potwierdzający uzyskane umiejętności w ciągu ostatnich 15-stu miesięcy- zał. 8 do oferty

Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.

W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Oferent będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających stan zawarty w złożonych oświadczeniach.

8. Kryterium wyboru ofert

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:


Wybór oferty:


A. Cena – 50 punktów

B. Jakość – współczynnik ilości przeszkolonych osób ze szkoleń informatycznych w ciągu ostatnich 15 m-cy i ilości osób, które uzyskały certyfikat potwierdzający zdobycie umiejętności informatycznych w ciągu ostatnich 15 m-cy -30 punktów

C. Doświadczenie – ilość osób przeszkolonych przez Oferenta w ramach kursów informatycznych w przeciągu ostatnich 15 m-cy – 20 punktów

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:


Ocena = A + B + C , gdzie

Ad. A Kryterium zostanie ocenione wg następującego wzoru:

A = (najniższa zaproponowana cena / cena badanej oferty) x 50

Ad. B Kryterium zostanie ocenione wg następującego wzoru:

B = (najwyższy współczynnik zdawalności / współczynnik zdawalności z badanej oferty) x 30

Ad. C Kryterium zostanie ocenione wg następującego wzoru:

C = (liczba przeszkolonych osób z badanej oferty / największa liczba przeszkolonych osób) x 20

9. Sposób przygotowania i składania ofert

a) oferta stanowi dowolny opis firmy

b) nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. 7 niniejszego zapytania ofertowego ( zał.1 i zał. 2 przesyłamy w załączeniu)

c) oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny

d) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane

e) każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana

f) oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym; g) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte

Jakiekolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem:


OFERTA NA REALIZACJĘ USŁUGI SZKOLENIOWEJ 1/2013/ Aktywny Senior W RAMACH PROJEKTU „Aktywny Senior”.


Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do 30.07.2013r., do godz. 13.00 w Prospero Business Training s.c. Ewa Polańska, Prospero Business Training Sp z o.o ,
Oddział w Łodzi, ul. Łagiewnicka 54/56 bud. B, lok.508, 91-463 Łódź


W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty do Zamawiającego

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego